highlighted
content

קהילה מתנדבת

אחד התחומים שאנחנו רואים חובה לעצמו לתמוך במשקים הינו תחום האחריות החברתית.

בכל שנה אנו מקציבים סכום של 100 אש"ח לתמיכה בפרויקטים שיוזמים המשקים ובהם הקהילה וחבריה מתנדבים לטובת החברה שמחוץ לקיבוץ.

בנוסף, משקים המעוניינים בליווי של "קיבוצניקים עם החברה" להקמת צוותי מעורבות חברתית וליוויים יוכלו לקבל סבסוד של מחצית דמי הליווי השנתיים. מצורף טופס פניה בנושא.

לכל שאלה, מוזמנים לפנות לאלה ella@mda.co.il