highlighted
content

אגודת אחזקות

 

אגודת האחזקות של משקי הדרום הוקמה על מנת לשלב בין שתי מטרות:

להשיא את ההון באמצעות השקעות מניבות ולאפשר למשקים הקמת מיזמים בשותפות הארגון.

למשקי הדרום מגוון רחב של אחזקות ארציות, אזוריות ומקומיות אשר נבחנות על פי "מפת דרכים" אסטרטגית.

אחזקות משקי הדרום